Przewodność (NaCl)
pH
Rozpuszczony tlen (DO)
Jony sodu (Na+)
Krzemionka (SiO2)
Fosforany (P2O5)
Hydrazyna (N2H4)
Twardość
2p-m, m lub p
Chlorki / wolny chlor
TOC - Ogólny węgiel organiczny (OWO)
Dwutlenek chloru (ClO2)
Ozon (O3)
Olej (węglowodory) w wodzie
Czystość oleju (ISO)
Liczba cząstek
Mętność i gęstość osadu
Azot amonowy (-NH4-N)
Azot (N2)
Alkaliczność
Amoniak (NH3)
Lepkość (Lepkościomierz)
Lepkość węglowodorów
Temperatura wrzenia węglowodorów
Prężność par węglowodorów
Temperatura mętnienia węglowodorów
Barwa węglowodorów
Temperatura krzepnięcia węglowodorów
Temperatura destylacji węglowodorów
Temperatura zapłonu węglowodorów
Nieprzeźroczystość węglowodorów
Stężenie i gęstość


© Technopomiar, ul. Graniczna 105, 54-530 Wrocław, info@technopomiar.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone | Design - Provider